Par mācību darba plānošanu 2019./2020.mācību gadu noslēdzot

28.04.2020

       Pamatojoties uz 2020. gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas 2020.gada 17.aprīļa norādījumus “Par mācību procesu profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, 2019./2020.mācību gadu noslēdzot”, skolā tiek NOTEIKTS šāds mācību darba plānojums, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu un ievērojot visus noteiktos veselības aizsardzības un drošības pasākumus:


1. Attālinātā mācību procesā veikto izglītojamo mājas darbu iesniegšanas grafiks skolā:


      18. maijā darbus iesniedz  1.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   2.klase no plkst.10.30-11.00;
                                                   3.klase no plkst.11.00- 11.30;
      19. maijā darbus iesniedz  4.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   5.klase no plkst.10.30-11.00;
      20. maijā darbus iesniedz  6.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   7.klase no plkst.10.30-11.00.
     20.maijā 7.klase iesniedz gatavus skolas noslēguma darbus, noslēguma darbu prezentācijas (elektroniskā Power Point formātā e-pastā [email protected]) līdz plkst.16.00;
     

     Informācija izglītojamo vecākiem (aizbildņiem): ja izņēmuma gadījumā darbus iesniegt norādītajā laikā nav iespējams, lūdzam sazināties telefoniski ar skolas administrāciju pa tālruņiem 64322433 vai 29177702;
     

Darbu iesniegšanas nosacījumi var tikt mainīti, ņemot vērā  iespējamās izmaiņas no 2020.gada 13.maija, ievērojot LR valdības pieņemtos lēmumus un Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas norādījumus. 


2.  Izglītojamo 2.semestra mācību darbu novērtēšanas laiki skatēm:

  • 1.,2., 3.,4.,klasei       21.maijā plkst.10.00;
  • 5.,6., 7.klasei            22.maijā plkst. 10.00;

3. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.klašu izglītojamiem mācību gada noslēguma vērtējumi (semestra, gada) izliekami, ņemot vērā summārās vērtēšanas principu – 2019./2020.mācību gada vērtējumus.


4. Pārbaudījumu darbi 7.klases izglītojamiem mācību priekšmetos Mākslas valodas pamati, Kompozīcija, Zīmēšana, Gleznošana, Veidošana tiek atcelti. 


5. Noslēguma darbu materiālā 7.klases izglītojamie, kuri nav savlaicīgi iesnieguši darbus līdz 2020.gada 13.martam (atbilstoši 2019./2020.mācību gada 2.semestra kalendārajam plānam), veic attālināti, attālināti konsultējoties ar sava noslēguma darba atbildīgo pedagogu, un iesniedz 20.maijā līdz 16.00.


6. Vasaras prakse (plenērs) 3., 4., 5., 6.klases izglītojamiem tiek plānota laikā no 17. - 21.augustam, kā arī laiks var tikt mainīts, atbilstoši iespējamām izmaiņām likumdošanā un metodiskajiem norādījumiem no 2020.gada 13.maija.


7. No 2020.gada 13.maija izglītības process skolā turpināms, ievērojot LR valdības pieņemtos lēmumus, Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas norādījumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību.
 

    Vēlot visiem veselību, radošu darba prieku un veiksmi 2019./2020.mācību gadu noslēdzot,

                                                                                 skolas direktors Ojārs VĒLIŅŠ